زیست شناسی و فناوری های زیستی

Details
1,222 views
609 media

در حال مشاهده توسط سایرین

4:05
شیگلا (Shigella)
Details
0 0
155 views
1:08
یک نوع عفونت ابله (A typical smallpox infection)
Details
0 0
182 views
3:01
مدل مغز - نمای جانبی - اعصاب جمجمه - 6  (Brain Stem Model - Lateral View - Cranial Nerves - 6)
Details
0 0
389 views
2:19
اسيد نوكلئيك (Nucleic Acid)
Details
0 0
350 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,527 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,845 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,743 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,343 views