زهرا حقدادي طبس
1,071 views
0 0

زهرا حقدادي طبس

زهرا حقدادي طبس
Media type
1:31
Lumpy Jaw

Lumpy Jaw

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
72 views
Media type
6:50
Fungal structure

Fungal structure

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
68 views
Media type
1:43
Giardia lamblia Cyst

Giardia lamblia Cyst

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
58 views
Media type
2:54
Mucor and Mucormycosis

Mucor and Mucormycosis

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
55 views
Media type
3:04
Nocardiosis

Nocardiosis

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
57 views
Media type
2:23
Alternaria

Alternaria

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
60 views
Media type
1:35
Fusarium

Fusarium

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
30 views
Media type
2:48
Fungal Cell Structure

Fungal Cell Structure

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
37 views
Media type
15:23
Stool examination

Stool examination

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
27 views
Media type
1:29
Penicillium 2

Penicillium 2

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
46 views
Media type
0:24
Penicillium

Penicillium

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
38 views
Media type
0:38
Pityriasis Versicolor

Pityriasis Versicolor

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
27 views
Media type
1:54
Preventing Aspergillus

Preventing Aspergillus

Details
by زهرا حقدادي طبس 10 months ago
0 0
29 views
0 0
Details
3 years ago
1,071 views
459 media

در حال مشاهده توسط سایرین

12:21
آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان (Bone marrow aspiration and biopsy)
Details
0 0
1,539 views
3:44
مکانیسم عمل رنگ ها در باکتری شناسی (The mechanism of action of colors in bacteriology)
Details
0 0
3,914 views
1:54
کشت خطی باکتری (Streaking bacteria)
Details
2 0
503 views
6:43
Western Blot
Details
0 0
102 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,717 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,964 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,849 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,456 views